STRATEGIE NAAR BOUWINVEST EN MVGM

Het bestuur is, indachtig de wens van de leden zoals geuit tijdens de laatste ledenvergadering de volgende strategische paden ingeslagen.

GERECHTELIJKE PROCEDURE. Op 25 oktober vorig jaar heeft het bestuur overleg gevoerd over de opzet van onze overlegcyclus en welke informatie wij nodig hebben om met onze leden te kunnen overleggen over de inhoud van het beleid. Wij hebben daartoe een lijst van agendapunten ingediend. Geen enkele toezegging is nagekomen. MVGM en Bouwinvest zijn formeel 1 januari in gebreke gesteld wegens in gebreke blijven ten aanzien van hun wettelijke (informatie) plicht uit hoofde van de Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV). Deze ingebrekestelling leest u hier. Maandag 27 februari hebben wij een overleg met MVGM en Bouwinvest en indien dit geen bevredigend resultaat oplevert, zijn wij voornemens – onder voorbehoud van het verkrijgen van een garantie om de kosten te kunnen dekken – van een gerechtelijke procedure.

MEDIA. Het inzetten van de media heeft een belangrijke rol gespeeld in ons beleid. Wij hebben daar veel winst geboekt. Het is gelukt om in media als Volkskrant, Trouw, de IJopener, Woonbondmagazine en het Vastgoedjournaal aandacht te krijgen voor onze problematiek. In de gemeenteraad zijn vragen gesteld over de kwestie. Ook op landelijk niveau is de betaalbaarheid van de huren voor middeninkomens in discussie gekomen. Deze media aandacht heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij met de directie van Bouwinvest overleg hebben gevoerd. 

VERBINDEN MET ANDERE PARTIJEN. Wij hebben veel bijval gekregen van collega huurdersverenigingen. Sommige huurders uit het Oostelijk haven gebied hebben ons gevraagd om van JRJava lid te mogen worden. De nood is dus elders ook groot. Het bestuur wil met andere belangstellenden zowel in het Oostelijk Havengebied, alsmede met andere Bouwinvest huurdersverenigingen tot uitwisseling van ervaringen komen. Daarmee versterken we onze basispositie in het gesprek over de prestatieafspraken die Amsterdam met corporaties, beleggers en huurdersorganisaties jaarlijks maakt. Tot dit jaar werd door het college – in de persoon van Laurens Ivens – voornamelijk overleg gevoerd met organisaties in de sfeer van de sociale verhuur (alle huurwoningen tot en met 710 euro). Sinds dit jaar kan de vrije huursector ook aanschuiven, maar een uitnodiging van de Huurdersorganisatie Amsterdam laat nog op zich wachten. Als dit te lang duurt , dan neemt het bestuur rechtstreeks contact op met het gemeentelijk volkshuisvestelijk overleg.

Bezwaar maken tegen te hoge WOZ-waarde kan lonen voor huurders

Huurders krijgen binnen de eerste acht weken van 2016 voor het eerst een WOZ-beschikking op de mat. Vorig jaar heeft het kabinet besloten om de WOZ-waarde mee te laten tellen in het puntensysteem waarmee de maximaal toegestane huurprijs voor een sociale huurwoning wordt berekend. 2,6 miljoen hurende huishoudens hebben daarom nu een mogelijk  financieel belang bij de hoogte van de WOZ-waarde. Huurders kunnen daarom nu ook bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.