JR Java wordt HV Java

Huurdersvereniging JR Java is in 1999 opgericht met JR in de naam als verwijzing naar de toenmalige beheerder van de woningen, Jacobus Recourt.
Een huurdersvereniging is van- en voor de huurders!
De naam van onze huurdersvereniging is daarom gewijzigd in Huurdersvereniging Java.
De website en email adressen zijn dienovereenkomstig aangepast. De website is www.hvjava.nl en het algemene email adres is info@hvjava.nl
Het postadres blijft ongewijzigd in Javakade 668-A, 1019 SG Amsterdam.

Uitstel huurverhoging i.v.m. corona

In het kader van ons jaarlijks huuradvies op basis van de Overlegwet, heeft huurdersvereniging Java aan verhuurder Bouwinvest en beheerder MVGM laten weten dat wij voor de komende drie jaar een huurstop willen. Ook hebben wij specifieke maatregelen voorgesteld voor huurders die moeite hebben de huur te betalen.

Toen de coronacrisis losbarstte hebben wij in aanvulling op bovenstaande gevraagd om de huurverhoging per 1 juli 2020 niet door te laten gaan. In hun eerste reactie heeft Bouwinvest laten weten onze voorstellen af te wijzen.  De huurverhoging per 1 juli van 2,6% zou gewoon doorgang vinden. Het enige pluspuntje was dat de huren voor de sociale sector (ook de inkomensafhankelijke huurverhoging) ook 2,6% zou zijn en niet een hoger percentage (3,6 – 4,5%) dat door de regering is voorgesteld.

De druk op de verhuurders is de laatste weken opgevoerd door moties in de Tweede en Eerste Kamer tegen de huurverhoging. Daarnaast door de petitie van de Federatie Huurders Commerciële Sector eerlijkehuren.petities.nl.

Vrijdag 24 april jl. ontvingen wij een bijzonder goed bericht van MVGM die ons namens Bouwinvest meedeelde dat  vanwege de huidige omstandigheden met betrekking tot het coronavirus Bouwinvest besloten heeft de jaarlijkse huurverhoging 2020 per 1 juli NIET door te voeren en voor onbepaalde tijd uit te stellen. Zodra bekend is wanneer de huurverhoging alsnog wordt doorgevoerd, worden wij daarvan op de hoogte gebracht.

Uit een telefoongesprek dat wij met MVGM voerden, maken wij op dat de maatregel  in ieder geval tot eind van dit jaar zal gelden. Het is prijzenswaardig dat Bouwinvest als eerste grote verhuurders dit besluit heeft genomen. Alle lof daarvoor.

Wij blijven ons inzetten om de huren permanent te normalisering zodat de huren op het Java-Eiland ook op lange termijn betaalbaar blijven.

Het bestuur van HV Java

DUURZAAMHEID/ GROENE DAKEN

Op het gebied van duurzaamheid laat Bouwinvest het, ondanks beloftes op haar website, weinig van betekenis zien. Het enige tastbare resultaat is ooit behaald (upgraden van de verlichting) nadat huurders delen van de verlichting uitschakelden. De laatste toezegging van Bouwinvest betrof het aanwijzen van een gebouw op Java-eiland als proefobject om te zien hoeveel duurzaamheidswinst daar te behalen viel.

Vergroening van daken gaat nauwelijks over milieuvoordelen maar vooral over beheer van neerslag (waterafvoer) en koeling van gebouwen en omgeving. Omdat wij op een eiland wonen valt hier geen winst te behalen. Maar bij plaatsing van zonnepanelen zorgen groene daken voor een hoger rendement. Bovendien vallen voor bewoners prachtige gemeenschappelijke dakterrassen te realiseren. Het bestuur heeft contact opgenomen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in dergelijke daken, Urban Roofscapes, gevestigd op het Marine terrein. Zij werden meteen enthousiast nadat ze de vele platte legen daken zagen op het Java-eiland en vroegen naar een draagkrachtberekening van Bouwinvest. Na hier lange tijd op gewacht te hebben kwam de mededeling vanuit Bouwinvest dat deze gegevens niet beschikbaar zijn. Wij blijven met Bouwinvest in gesprek over deze onderwerpen in de hoop hen in beweging te krijgen.

STRATEGIE NAAR BOUWINVEST EN MVGM

Het bestuur is, indachtig de wens van de leden zoals geuit tijdens de laatste ledenvergadering de volgende strategische paden ingeslagen.

GERECHTELIJKE PROCEDURE. Op 25 oktober vorig jaar heeft het bestuur overleg gevoerd over de opzet van onze overlegcyclus en welke informatie wij nodig hebben om met onze leden te kunnen overleggen over de inhoud van het beleid. Wij hebben daartoe een lijst van agendapunten ingediend. Geen enkele toezegging is nagekomen. MVGM en Bouwinvest zijn formeel 1 januari in gebreke gesteld wegens in gebreke blijven ten aanzien van hun wettelijke (informatie) plicht uit hoofde van de Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV). Deze ingebrekestelling leest u hier. Maandag 27 februari hebben wij een overleg met MVGM en Bouwinvest en indien dit geen bevredigend resultaat oplevert, zijn wij voornemens – onder voorbehoud van het verkrijgen van een garantie om de kosten te kunnen dekken – van een gerechtelijke procedure.

MEDIA. Het inzetten van de media heeft een belangrijke rol gespeeld in ons beleid. Wij hebben daar veel winst geboekt. Het is gelukt om in media als Volkskrant, Trouw, de IJopener, Woonbondmagazine en het Vastgoedjournaal aandacht te krijgen voor onze problematiek. In de gemeenteraad zijn vragen gesteld over de kwestie. Ook op landelijk niveau is de betaalbaarheid van de huren voor middeninkomens in discussie gekomen. Deze media aandacht heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij met de directie van Bouwinvest overleg hebben gevoerd. 

VERBINDEN MET ANDERE PARTIJEN. Wij hebben veel bijval gekregen van collega huurdersverenigingen. Sommige huurders uit het Oostelijk haven gebied hebben ons gevraagd om van JRJava lid te mogen worden. De nood is dus elders ook groot. Het bestuur wil met andere belangstellenden zowel in het Oostelijk Havengebied, alsmede met andere Bouwinvest huurdersverenigingen tot uitwisseling van ervaringen komen. Daarmee versterken we onze basispositie in het gesprek over de prestatieafspraken die Amsterdam met corporaties, beleggers en huurdersorganisaties jaarlijks maakt. Tot dit jaar werd door het college – in de persoon van Laurens Ivens – voornamelijk overleg gevoerd met organisaties in de sfeer van de sociale verhuur (alle huurwoningen tot en met 710 euro). Sinds dit jaar kan de vrije huursector ook aanschuiven, maar een uitnodiging van de Huurdersorganisatie Amsterdam laat nog op zich wachten. Als dit te lang duurt , dan neemt het bestuur rechtstreeks contact op met het gemeentelijk volkshuisvestelijk overleg.

PARKEERBELEID EN VERGUNNING STRAATPARKEREN

Uit ons recente huurdersonderzoek blijkt dat ‘parkeren’ voor onze leden belangrijk is. Daar is reden toe. In november vorig jaar heeft JR Java contact met het stadsdeel gezocht met het verzoek op de Ledenraadvergadering een toelichting te geven bij het huidige parkeerbeleid. Dat is helaas niet gelukt. Dat is jammer omdat veel leden vragen hebben over het gevoerde beleid. Leden melden ons dat vergunningen opeens worden ingetrokken.   

Soms is er sprake van meer vergunningen per adres. Soms willen bewoners liever op straat parkeren dan in de garage, wat zomaar 900 euro op jaarbasis scheelt. Nieuwe bewoners wordt een straatvergunning geweigerd. Tot voor kort werd aan huurders aan bijvoorbeeld binnen-complexen als Tosarituin en Imogirituin een straatvergunning onthouden. Deze ruime interpretatie van het parkeerbeleid is door ingrijpen van JRJava gelukkig teruggedraaid ten gunste van hen die geen parkeergarage onder hun woning hebben. Kern is en blijft: als er en eigen parkeerplek onder het wooncomplex is te vinden, dan krijgt men geen straatparkeervergunning.

Het parkeerbeleid is complex en ondoorzichtig, zeker nu de stadsdelen opnieuw bestuurlijk tegen het licht worden gehouden. Meldt intrekkingen of weigering van straatvergunningen bij het bestuur. Wij kunnen dan bewoners die zich onheus behandeld voelen met elkaar in contact brengen en ondersteunen. Als bestuur zijn we er voorstander om het hele parkeerbeleid en alles wat daar aan vast zit opnieuw te doordenken. Wie wil tijd en energie stoppen in zo’n aanpak?